May 08, 2011

Kepemimpinan Dalam Berorganisasi Sosial

Kepemimpinan dan Organisasi
Kepimpinan ialah suatu proses muamalah antara diri pemimpin dengan pengikut di dalam membimbing, menggerak, mengawal, mengarah serta mencapai sesuatu matlamat tertentu dengan kaedah-kaedah tertentu. Oleh itu, kepimpinan memerlukan :
i- Pemimpin dan pengikut
ii- Peranan pemimpin yang bergantung kepada keadaan dan matlamat kumpulan (jama’ie)
iii- Kebolehan di dalam fungsi mendidik, menolong, bertanggungjawab, menggerak, mengawal, mengawasi, mempengaruhi, merancang dan sebagainya yang merupakan keperluan-keperluan di dalam mencapai matlamat kepimpinan.

Tegasnya, kepimpinan adalah satu proses pengantaraan yang rumit antara peribadi pimpinan, harapan pengikut, keadaan persekitaran serta rangkaian matlamat yang hendak dituju.

Asal perkataan organisasi ialah ‘organ’ yang menggambarkan suatu rangkaian kerjasama di antara individu-individu di dalam melaksananakan sesuatu kerja untuk mencapai matlamat-matlamat tertentu. Sebagai contohnya, tubuh manusia yang mana penerusan hidupnya bergantung kepada kerjasama, peranan fungsi dan tindakan anggota-anggota yang berlainan tetapi saling bergantungan.
Begitulah di dalam sebuah organisasi, ianya terdiri daripada bahagian atau faktor yang dibentuk, dilantik, atau dipilih bagi merancang, mentadbir, atau menguruskan bagi menggerakkan organisasi tersebut ke arah matlamat yang dipersetujui. Di mana setiap bahagian dan pemegang jawatan mempunyai peranan dan tugas masing-masing. Dengan itu, setiap pemegang jawatan hendaklah sentiasa saling berhubungan, bekerjasama, tolong-menolong, membuat keputusan, dan bertindak bersama bagi menjayakan cita-cita oganisasi.
Maka dapatlah dilihat bahawa peranan kepimpinan di dalam pengendalian organisasi sebagai suatu jalin-hubung yang erat antara dua unsur itu dan ianya bersifat dua hala.

Organisasi Sosial
Organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri.

Ciri-ciri Organisasi Sosial
Menurut Berelson dan Steiner(1964:55) sebuah organisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1. Formalitas, merupakan ciri organisasi sosial yang menunjuk kepada adanya perumusan tertulis daripada peratutan-peraturan, ketetapan-ketetapan, prosedur, kebijaksanaan, tujuan, strategi, dan seterusnya.
2. Hierarkhi, merupakan ciri organisasi yang menunjuk pada adanya suatu pola kekuasaan dan wewenang yang berbentuk piramida, artinya ada orang-orang tertentu yang memiliki kedudukan dan kekuasaan serta wewenang yang lebih tinggi daripada anggota biasa pada organisasi tersebut.
3. Besarnya dan Kompleksnya, dalam hal ini pada umumnya organisasi sosial memiliki banyak anggota sehingga hubungan sosial antar anggota adalah tidak langsung (impersonal), gejala ini biasanya dikenal dengan gejala “birokrasi”.
4. Lamanya (duration), menunjuk pada diri bahwa eksistensi suatu organisasi lebih lama daripada keanggotaan orang-orang dalam organisasi itu.
Ada juga yang menyatakan bahwa organisasi sosial, memiliki beberapa ciri lain yang behubungan dengan keberadaan organisasi itu. Diantaranya √°dalah:
1. Rumusan batas-batas operasionalnya(organisasi) jelas. Seperti yang telah dibicarakan diatas, organisasi akan mengutamakan pencapaian tujuan-tujuan berdasarkan keputusan yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini, kegiatan operasional sebuah organisasi dibatasi oleh ketetapan yang mengikat berdasarkan kepentingan bersama, sekaligus memenuhi aspirasi anggotanya.
2. Memiliki identitas yang jelas. Organisasi akan cepat diakui oleh masyarakat sekelilingnya apabila memiliki identitas yang jelas. Identitas berkaitan dengan informasi mengenai organisasi, tujuan pembentukan organisasi, maupun tempat organisasi itu berdiri, dan lain sebagainya.
3. Keanggotaan formal, status dan peran. Pada setiap anggotanya memiliki peran serta tugas masing masing sesuai dengan batasan yang telah disepakati bersama.
Jadi, dari beberapa ciri organisasi yang telah dikemukakan kita akan mudah membedakan yang mana dapat dikatakan organisasi dan yang mana tidak dapat dikatakan sebagai sebuah organisasi.

Syarat dan Keperluan di dalam Pengendalian Organisasi
Sifat Pemimpin
Sebagai pemimpin sebuah organisasi, sifat-sifat pemimpin yang diperlukan boleh dibahagikan kepada 4 kategori sifat:
i- Keperibadian
ii- Kebolehan tadbir
iii- Kebolehan membuat persepsi
iv- Kebolehan komunikasi dan interaksi

Keperibadian
Sifat asasi yang semestinya ada seperti ikhlas, amanah, benar, bijak dan sebagainya. (Sila rujuk buku : Jalan Dakwah antara Qiyadah dan Jundiyyah oleh al-Ustaz Mustafa Mahsyur ; Pustaka Ikhwan)

Kebolehan Tadbir
i- Mempunyai kemampuan di dalam mengadakan kajian dan penyelidikan di dalam perkara-perkara yang mempunyai hubungan erat dengan organisasi.
ii- Mempunyai kemampuan di dalam membuat perancangan. Berdasarkan hasil kajian, dibuat program jangka pendek dan jangka penjang bagi mencapai tujuan organisasi.
iii- Mempunyai kemampuan membuat penyusunan, kerangka kerja, dan pembahagian kerja serta bahagian-bahagian organisasi sebagai saluran melaksanakan perancangan.
iv- Mempunyai kemampuan di dalam motivasi, memberikan arahan dan perintah pada saluran jentera organisasi bagi memastikan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan perancangan.
v- Mempunyai kemampuan penyelarasan, di mana bermacam-macam kegiatan diselaraskan sehingga tercapai kerjasama dan persefahaman.
vi- Mempunyai kemampuan pengawasan, di mana semua kegiatan diawasi dan dibetulkan supaya berjalan sesuai dengan garis-garis yang ditetapkan.
vii- Mempunyai kemampuan perhubungan supaya wujudnya hubungan terus-menerus dan dua hala antara pemimpin dan badan-badan organisasi sehinggalah kepada anggota organisasi.

Kebolehan Membuat Persepsi
Kebolehan ini menjadikan seorang pemimpin itu dapat mengesan permasalahan yang timbul, diatur dan difahami, sehingga membolehkan proses penyelesaian dapat dibuat dengan mudah. Kebolehan ini juga dapat menjadikan pemimpin itu menterjemahkan suasana dan sekitaran yang wujud sehingga ia dapat mengatur pendekatan dan uslub yang mahu digunakan di dalam perjuangan. Juga seorang pemimpin mestilah mempunyai vision (pandangan) yang jauh kehadapan.

Kebolehan Komunikasi dan Interaksi
Kebolehan ini termasuklah di dalam berkomunikasi dengan pengikut dan bukan pengikut (interpersonal) khususnya secara lisan kerana kebolehan ini penting di dalam mempengaruhi pemikiran dan tindak tanduk orang lain. 

Syarat-syarat Pengendalian Organisasi
i- Perkara-perkara yang perlu diketahui
- Mengenalpasti jenis organisasi yang dipimpin. Ini akan menentukan bentuk dan jenis tugas, peranan, tanggungjawab, matlamat dan pendekatan yang perlu dilakukan.
- Mengetahui tentang sejarah serta matlamat penubuhan organisasi juga misi yang hendak dicapai. Ini adalah supaya setiap perancangan dan pelaksanaan tidak akan terkeluar daripada matlamat atau misi yang terbentuk dan yang telah dipersetujui bersama.
- Mengenal dan menghayati peranan, taraf kedudukan serta bidang tugas bagi jawatan yang disandang. Juga mengambil tahu tentang bidang-bidang tugas yang lain supaya semangat kerjasama antara jawatankuasa dapat diwujudkan.
- Mengetahui dan memahami perkembangan peraturan, perlembagaan atau syarat-syarat yang dikenakan kepada organisasi. Dengan itu tindakan-tindakan yang boleh bertentangan dan menjejaskan organisasi dapat dielakkan.
- Mempelajari dan memahami cara untuk membuat projek atau program/ aktiviti sama ada dari segi perancangan atau pelaksanaan.
- Mengetahui, memahami atau mempelajari asas-asas pengurusan pentadbiran seperti cara-cara mendraf surat-surat rasmi, protokol di dalam surat-menyurat, mesyuarat atau majlis-majlis rasmi, membuat kertas kerja, laporan, mendraf minit mesyuarat, mengendalikan mesyuarat, membuat penyata tahunan, sistem fail dan sebagainya.

ii- Perkara-perkara yang perlu dilakukan
- Mengadakan perbincangan, perjumpaan atau pertemuan dan mesyuarat dari masa ke semasa bagi membincangkan mengenai perancangan, pentadbiran dan masalah yang dihadapi.
- Membahagikan bidang tugas berasaskan jawatan yang dibentuk atau dilantik.
- Mendapatkan nasihat, bimbingan atau panduan dari bekas pemegang-pemegang jawatan sebagai orang-orang yang berpengalaman di dalam pentadbiran.
- Membuka dan menyemak kembali semua fail-fail organisasi yang lalu. Ini bertujuan bagi mempelajari proses atau cara bagi pengendalian organisasi disamping menyemak segala masalah, kelemahan, dan kekurangan yang dialami oleh pimpinan yang lepas untuk dibuat iktibar.
- Memastikan kelengkapan pejabat atau pentadbiran seperti alatulis mencukupi.
- Melantik AJK kecil sebagai pembantu pengurusan, pentadbiran atau program dan sebagai pelapis untuk memimpin organisasi pada masa-masa akan dating
- Mengadakan taklimat-taklimat khas kepada semua AJK mengenai matlamat dan misi organisasi serta program-program yang hendak diadakan.
- Mengadakan mesyuarat bagi membincangkan mengenai program dan projek tahunan. Membahagikan pemegang jawatan atau urusetia tertentu bagi mengendalikan program, aktiviti atau projek yang telah diputuskan oleh mesyuarat jawatankuasa.

iii- Bagaimana untuk untuk mengendalikan program / aktiviti
- Sesuatu program / aktiviti dikemukan idea tersebut di dalam mesyuarat jawatankuasa/ Exco. Jika idea atau draf kertas kerja program sudah diperolehi, perbincangan hendaklah dilakukan bersama. Kata putus perlu dibuat sama ada hendak menerima atau tidak idea atau kertas kerja tersebut. Selepas itu pastikan mesyuarat melantik mas’ul/ pengarah/ pengerusi bagi mengendalikan dan bertanggungjawab di atas program/ projek tersebut.
- Mas’ul berkenaan perlulah membuat pemilihan dan pelantikan ahli jawatankuasa pelaksana/ urusetia/ panitia yang bersifat ‘ad-hoc’.
- Mesyuarat demi mesyuarat mestilah diadakan oleh urusetia tersebut bagi melihat perkembangan dan masalah sebagai persediaan sebelum program.
- Bahagikan tugas ahli jawatankuasa dan jelaskan tugas dan peranan mereka.
- Buat atau sediakan program bekerja mengikut apa yang diperlukan, yang dahulu didahulukan dan yang kemudian dikemudiankan serta anggarkan tempoh atau tarikh bagi setiap kerja itu perlu disiapkan.
- Dari awal persediaan sehingga ke akhirnya, pastikan segala keperluan program disediakan dengan selengkapnya dan sentiasa membuat tinjauan sehinggalah saat-saat terakhir program hendak dijalankan
- Semasa program dijalankan, pengawasan program serta penilaian semasa hendaklah dibuat. Buat perjumpaan-perjumpaan dengan AJK untuk mengetahui masalah-masalah semasa dan cari jalan penyelesaian segera.
- Adakan post-mortem atau kaji semula segala perjalanan program dari segi kekurangan dan kelemahan perbelanjaan, sumber kewangan, keberkesanan program, cadangan pihak-pihak tertentu dan lain-lain.
- Buatkan satu laporan bertulis tentang keseluruhan program untuk simpanan fail exco/ jawatankuasa dan salinan kepada pihak-pihak yang berkenaan.

Alasan Berorganisasi
Organisasi didirikan oleh sekelompok orang tentu memiliki alasan. Seorang pakar bernama Herbert G. Hicks mengemukakan dua alasan mengapa orang memilih untuk berorganisasi: a. Alasan Sosial (social reason), sebagai “zoon politicon ” artinya mahluk yang hidup secara berkelompok, maka manusia akan merasa penting berorganisasi demi pergaulan maupun memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat kita temui pada organisasi-organisasi yang memiliki sasaran intelektual, atau ekonomi. b. Alasan Materi (material reason), melalui bantuan organisasi manusia dapat melakukan tiga macam hal yang tidak mungkin dilakukannya sendiri yaitu: 1) Dapat memperbesar kemampuannya 2) Dapat menghemat waktu yang diperlukan untuk mencapai suatu sasaran, melalui bantuan sebuah organisasi. 3) Dapat menarik manfaat dari pengetahuan generasi-generasi sebelumnya yang telah dihimpun.

Tipe-tipe Organisasi
Secara garis besar organisasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Pembagian tersebut tergantung pada tingkat atau derajat mereka terstruktur. Namur dalam kenyataannya tidak ada sebuah organisasi formal maupun informal yang sempurna.

Organisasi Formal
Organisasi formal memiliki suatu struktur yang terumuskan dengan baik, yang menerangkan hubungan-hubungan otoritasnya, kekuasaan, akuntabilitas dan tanggung jawabnya. Struktur yang ada juga menerangkan bagaimana bentuk saluran-saluran melalui apa komunikasi berlangsung. Kemudian menunjukkan tugas-tugas terspesifikasi bagi masing-masing anggotanya. Hierarki sasaran organisasi formal dinyatakan secara eksplisit. Status, prestise, imbalan, pangkat dan jabatan, serta prasarat lainya terurutkan dengan baik dan terkendali. Selain itu organisasi formal tahan lama dan mereka terencana dan mengingat bahwa ditekankan mereka beraturan, maka mereka relatif bersifat tidak fleksibel. Contoh organisasi formal √°dalah perusahaan besar, badan-badan pemerintah, dan universitas-universitas (J Winardi, 2003:9).

Organisasi informal
Keanggotaan pada organisasi-organisasi informal dapat dicapai baik secara sadar maupun tidak sadar, dan kerap kali sulit untuk menentukan waktu eksak seseorang menjadi anggota organisasi tersebut. Sifat eksak hubungan antar anggota dan bahkan tujuan organisasi yang bersangkutan tidak terspesifikasi. Contoh organisasi informal adalah pertemuan tidak resmi seperti makan malam bersama. Organisasi informal dapat dialihkan menjadi organisasi formal apabila hubungan didalamnya dan kegiatan yang dilakukan terstruktur dan terumuskan. Selain itu, organisasi juga dibedakan menjadi organisasi primer dan organisasi sekunder menurut Hicks:
• Organisasi Primer, organisasi semacam ini menuntut keterlibatan secara lengkap, pribadi dan emosional anggotanya. Mereka berlandaskan ekspektasi rimbal balik dan bukan pada kewajiban yang dirumuskan dengan eksak. Contoh dari organisasi semacam ini adalah keluarga-keluarga tertentu.
• Organisasi Sekunder, organisasi sekunder memuat hubungan yang bersifat intelektual, rasional, dan kontraktual. Organisasi seperti ini tidak bertujuan memberikan kepuasan batiniyah, tapi mereka memiliki anggota karena dapat menyediakan alat-alat berupa gaji ataupun imbalan kepada anggotanya. Sebagai contoh organisasi ini adalah kontrak kerjasama antara majikan dengan calon karyawannya dimana harus saling setuju mengenai seberapa besar pembayaran gajinya.

Organisasi Berdasarkan Sasaran
Organisasi yang didirikan tentu memiliki sasaran yang ingin dicapai secara maksimal. Oleh karenanya suatu organisasi menentukan sasaran pokok mereka berdasarka kriteria-kriteria organisasi tertentu. Adapun sasaran yang ingin dicapai umumnya menurut J Winardi adalah:
1. Organisasi berorientasi pada pelayanan (service organizations), yaitu organisasi yang berupaya memberikan pelayanan yang profesional kepada anggotanya maupun pada kliennya. Selain itu siap membantu orang tanpa menuntut pembayaran penuh dari penerima servis.
2. Organisasi yang berorientasi pada aspek ekonomi (economic organizations), yaitu organisasi yang menyediakan barang dan jasa sebagai imbalan dalam pembayaran dalam bentuk tertentu.
3. Organisasi yang berorientasi pada aspek religius (religious organizations)
4. Organisasi-organisasi perlindungan (protective organizations)
5. Organisasi-organisasi pemerintah (government organizations)
6. Organisasi-organisasi sosial (social organizations)

Referensi :
1. lipsus.kompas.com
2.detikkaskus.com
3. Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
4. scribd.com

No comments:

Post a Comment